STT Tên tài liệu văn bản Tải về Kiểu tài liệu văn bản
1 Luật đấu thầu 2013
2 Thông tư số 11/2010/TT - BKH quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
3 Công văn số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012
4 Công văn số 8473/BTC-QLCS V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2012
5 Thông tư số 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản...
6 Nghị quyết số 13/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
7 Thông tư số 43/2009/TT- BTTTT về cấm nhập khẩu máy photocopy đã qua sử dụng
8 Công văn số 14355/BTC-QLCS về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện nghị quyết số 11/NQ-CP
9 Công văn số 17068 /BTC_QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
10 Thông tư 11/2010 TT-BKH về chào hàng cạnh tranh
11 Thông tư số 63/2007 Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản
12 Nghị định số 852009NĐ-CP Hướng dẫn lựa chọn đấu thầu
13 Mẫu hồ sơ mua sắm hàng hóa