STT Tên tài liệu văn bản Tải về Kiểu tài liệu văn bản
1 Xử lý khi kẹt giấy hết mực máy MP6001-7001-8001-9001
2 Xử lý khi kẹt giấy hết mực máy MP4000B -5000B
3 Xử lý khi kẹt giấy hết mực máy MP2580
4 Xử lý khi kẹt giấy hết mực máy MP2352SP-2852-3352-3352SP
5 Xử lý khi kẹt giấy hết mực máy MP1800L2 2000L2
6 Xử lý khi kẹt giấy hết mực máy MP C2030 -2530 -2000
7 Xử lý khi kẹt giấy hết mực máy DX3443-4545
8 Xử lý kẹt giấy hết mực máy DX2430