STT Tên tài liệu văn bản Tải về Kiểu tài liệu văn bản
1 Luật đấu thầu 2013
2 Thông tư số 11/2010/TT - BKH quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
3 Công văn số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012
4 Công văn số 8473/BTC-QLCS V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2012
5 Thông tư số 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản...
6 Catalogue DD4450
7 Catalogue MP6002/7502/9002
8 Nghị quyết số 13/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
9 Thông tư số 43/2009/TT- BTTTT về cấm nhập khẩu máy photocopy đã qua sử dụng
10 Công văn số 14355/BTC-QLCS về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện nghị quyết số 11/NQ-CP
11 Công văn số 17068 /BTC_QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12 Cataloge DX3443
13 Cataloge DX2430
14 Thông tư 11/2010 TT-BKH về chào hàng cạnh tranh
15 Thông tư số 63/2007 Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản
16 Nghị định số 852009NĐ-CP Hướng dẫn lựa chọn đấu thầu
17 Mẫu hồ sơ mua sắm hàng hóa