Chứng thư máy photocopy Ricoh Gestetner


 
Thư ủy quyền là nhà phân phối của nhà sản xuất Ricoh