Chứng thư máy photocopy Ricoh Gestetner


 
Thư ủy quyền là nhà phân phối của nhà sản xuất Ricoh
 

 


Chứng nhận Thương hiệu Gestetner thuộc tập đoàn Ricoh