STT Tên tài liệu văn bản Tải về Kiểu tài liệu văn bản
1 Luật đấu thầu 2013
2 Thông tư số 11/2010/TT - BKH quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
3 Công văn số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012
4 Công văn số 8473/BTC-QLCS V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2012
5 Thông tư số 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản...
6 Catalogue DD4450
7 Catalogue MP6002/7502/9002
8 Nghị quyết số 13/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
9 Thông tư số 43/2009/TT- BTTTT về cấm nhập khẩu máy photocopy đã qua sử dụng
10 Catalogue MP C2000
11 Công văn số 14355/BTC-QLCS về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện nghị quyết số 11/NQ-CP
12 Công văn số 17068 /BTC_QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
13 Catalogue Aficio SP6330N
14 Catalogue Aficio SP3400N/3410DN
15 Cataloge MP1800L2
16 Cataloge MP2000L2
17 Cataloge MP6001 -7001-8001 9001
18 Cataloge MP4000B- MP5000B
19 Cataloge MP2580
20 Cataloge MP2352SP- MP2852-MP3352 - MP3352SP
21 Cataloge MP2030 - MP2530
22 Cataloge MP1900
23 Cataloge DX4545
24 Cataloge DX3443
25 Cataloge DX2430
26 Thông tư 11/2010 TT-BKH về chào hàng cạnh tranh
27 Thông tư số 63/2007 Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản
28 Nghị định số 852009NĐ-CP Hướng dẫn lựa chọn đấu thầu
29 Mẫu hồ sơ mua sắm hàng hóa